İŞVERENLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER ???

İŞVERENLER, BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ???

 • İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü olduğunu,
 • Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü olduğunu,
 • İş kazası geçiren işçinin her türlü sağlık yardımının işveren tarafından yapılacağını,  İşverenin bu masrafları SSK’dan geri alacağını,
 • İş kazası zamanında bildirilmemişse SSK’nın bildirim tarihine kadarki işveren tarafından yapılan masrafları ödemeyeceğini,
 • İş Kazası olmayan bir olayı iş kazası olarak SGK’ya bildirilip, işveren tarafından kazalı için yapılan harcamalar SSK’dan geri alınmışsa, SGK’nın bunu tespit etmesi halinde ödediği miktarı işverenden geri alacağını,
 • Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturacağını,
 • İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu,
 • Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebileceğini,
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğunu,
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacağını ve bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmeleri gerektiğini,
 • Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olduklarını,
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacağını,
 • Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır sorumluluk kabul edilmez.
Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri