HAFTANIN YORUMU

Üç aylık kısa çalışma uygulama süresinin sonunda işverenin işçisine iş verememesi halinde, ücret ödeme yükümlülüğü doğar mı? Genel ekonomik, bölgesel veya sektörel kriz nedeniyle işverenin işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen durdurması halinde, işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği verilen üç aylık süre boyunca iş sözleşmesi askıdadır. Bu sürenin bitimiyle askı hali sona erer ve işverenin alacaklı temerrüdü

Yazar | 2015-12-30T10:18:53+00:00 30 Aralık 2015|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ayda 10 günden az çalışanların sosyal güvenlikleri nasıl sağlanır? Çalıştıkları kişi yanında çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar 4/a (SGK) statüsünde zorunlu sigortalı olacaklardır. Bu kişileri çalıştıranlar sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren sayılmayacak ve iş kazası ve meslek hastalığı olaylarından sorumlu tutulmayacaklardır. Çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak %2 oranında iş kazası

Yazar | 2015-12-23T09:44:34+00:00 23 Aralık 2015|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

İşçi ücretinin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde, işçi tarafından haklı nedenle fesih yetkisi kullanırken altı iş günlük süre işler mi? İşçi ücretlerinin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumunda işçi; haklı nedenle iş sözleşmesini tek taraflı feshedebilir. Burada altı iş günlük hak düşürücü süre işlemez. Zira işverenin sözleşmeye aykırı davranışı sürdüğü, temadi ettiği müddetçe

Yazar | 2015-12-14T15:10:02+00:00 14 Aralık 2015|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun’un 43.maddesi ile doğum borçlanması uygulaması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

Yazar | 2015-12-08T18:32:16+00:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 6552 sayılı Torba Kanun’un 40 ve 55.maddeleri ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliği düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)” ibaresi “(Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar

Yazar | 2015-12-08T18:23:48+00:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

Asgari süreli iş sözleşmesi sürenin dolması ile sona erer mi? Asgari süreli iş sözleşmesi, devamı belirli bir süre için güvence altına alınan belirsiz süreli bir iş sözleşmesidir. Haklı bir neden olmadan süresinden önce sözleşmeyi fesheden işveren, işçiye bakiye süre ücretini ödemekle yükümlüdür. Asgari sürenin dolması ile sözleşme sona ermez; ancak işveren geçerli bir nedenle sözleşmeyi

Yazar | 2015-12-03T11:37:14+00:00 3 Aralık 2015|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum
Load More Posts