ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Ücreti eksik ödenen işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse,  altı iş günlük hak düşürücü süre işler mi? CEVAP: İşverence ücreti eksik ödenen işçinin haklı fesih yetkisi bakımından altı iş günlük süre işlemez. İşverence, işçinin ücretinin ödemediği, sözleşmeye aykırı davranışının sürdüğü, temadi ettiği müddetçe işçinin haklı nedenle fesih yetkisinin olduğu kabul edilmektedir.

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Türkiye’de kimler turkuaz kart sahibi olabilir? CEVAP: Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, ülkemizde gösterdiği faaliyet veya yatırımın ülke ekonomisine ve istihdamına etkisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, başvurusu uygun görülen yabancılar turkuaz kart sahibi olabilirler. Turkuaz kart sahibi olan yabancılar süresiz çalışma izin hakkına sahip olabileceği gibi […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Emekliliğe hak kazanan işçinin iş sözleşmesi işverence geçerli nedenle sona erdirilebilir mi? CEVAP: İş ve toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa işçinin yaşlılık aylığına hak kazanmış olması tek başına fesih için geçerli sebep teşkil etmez. Ancak işçinin aynı […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Olağanüstü halin uygulandığı durumlarda, işverenlerin işçi çıkartırken herhangi bir makamdan izin alma yükümlülüğü var mıdır? CEVAP: Çalışma hayatında OHAL süresi boyunca iş sözleşmelerinin güvence altına alınabilmesi amacıyla; işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında, işverenlerin işçi çıkarma istekleri […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalan işçinin yıllık izin hakkı nasıl etkilenir? CEVAP: Uğranılan kaza veya hastalık sebebiyle işçinin uzun süre işe gidememesi halinde, o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine altı hafta daha eklenir ve eğer raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Ücreti asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen, ücret bordrosunu ihtirazi kayıt öne sürmeksizin imzalayan işçi, gerçek ücretini tanık göstererek ispatlayabilir mi? CEVAP: İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler dikkate alınır ve tanık beyanları da gözetilerek gerçek ücret ispatlanır.      

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşverenler, işyerinde iş güvenliği uzmanı belgesine sahip bir çalışanını rızası olmadan iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir mi? CEVAP: İşveren tarafından re’sen görevlendirilen iş güvenliği uzmanı hukuki, cezai ve idari sorumluluklar yükleneceğinden bu görev çalışma koşullarında kural olarak “esaslı değişiklik” oluşturur. Bu nedenle İş Kanununun 22 nci maddesinin uygulanması ve işçinin onayının alınması gerekir. İşçi […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sorumsuzluk anlaşması yapabilirler mi? CEVAP: İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet satın alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinde dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. Bu durumda OSGB’lerinin hafif kusur dâhil […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri